Norrbottens reumatikerdistriktets historia 1971-1996

Kort historia över verksamheten i Norrbottens ReumatikerDistriktet . 
Distriktet firade 25 år 1996. 

Vid sammanträdet den 11/1 1971 bildades ett arbetsutskott bestående av: 
Förre Landstingsdirektör: K G Viklund 
Byrådirektör, sekreterare: Edmund Andersson 
Byrådirektör, skattmästare: Anders Bernhardsson. 
Länsläkare: John Henriksson 
som utsågs till medicinsk rådgivare. 

Länsföreningen erhöll 4 700:- från Riksföreningen att använda till inventering 
av antalet reumatiker i länet. 
Vid denna inventering framkom att 537 reumatiker varit föremål för någon sorts behandling. 
Vid årets slut hade 672 personer anslutit sig till Föreningen. 

Under 1972 inriktade sig föreningen på att medverka vid bildande av 
lokalföreningar, vilket gav bra resultat. 

Fyra föreningar kom igång Piteå, Arjeplog, Boden o Luleå.

Byte av ordförande
 gjordes vid årsmötet, Edmund Andersson axlade manteln. 

De två följande åren arbetade länsföreningen med att påverka vistelseort för utlandsvården.
Sjukgymnast Ann-Mari Mörtberg iordningställde en grammofonskiva med ett för reumatikersjuka 
anpassat gymnastikprogram. 
Detta rönte stor uppskattning hos reumatiker, även radio och press upp- 
sammade detta samt gjorde även intervjuer med Ann-Mari. 

1973 bildades Kiruna lokalförening. 

Vid årsmötet 1974 utsågs en ny ordförande, Lennart Olsson tog över rodret. 

En gemensam resa för hela länet anordnades till Rovaniemi, 120 personer deltog på resan, 
mycket uppskattad. 
En Reuma – kampanj på gick under året. Länsföreningen anordnade två sammankomster med 
barnläkare och medicinläkare som föredragshållare. 

Detta år bildades Kalix och Gällivare föreningar. 
Eftersom så många föreningar bildats i länet blir verksamheten mer omfattande 
- Krav om en träff med lokalföreningar framkom genom motion till årsmötet. 
- Kurs i bassängträning anordnades. 

Detta år 1976 är ett Kongressår. 
Vid kongressen utsågs Birgitta Ekholm som ordinarie ledamot i förbunds-styrelsen. 

År 1977 är utlyst som Världsreumatiker år. 

Länsföreningen har gjort uppvaktning hos landstinget för en bättre reumatikerklinik. 
Sedemera har 1,2 miljoner kronor beviljats för ombyggnad av gamla lokaler. 
En mycket drivande person var överläkare Torsten Ström. 

För att fästa allmänhetens och myndigheters uppmärksamhet på reumatikers problem
anordnade länsföreningen en paneldebatt med medverkande från förbundet, landstinget 
samt riksdagsmän från hela länet. 
Siwert Öholm var debatt ledare, även demonstration förgick debatten. 

1979 är året med stort Å

Efter idogt arbete från länsföreningen styrelse samt inte minst från överläkare Torsten Ström, kunde en fullständig reumatologklinik tas i bruk. Vilken stor glädje alla reumatiker kände. 

Detta år är ett kongress år. Vid årsmötet bytte länsföreningen ordförande. 
Roland Olofsson axlade manteln, även styrelsen består till stor del av ledamöter utifrån länet.

Vid 1981 årsmöte lämnar vårt ankare Birgitta Ekholm länsföreningen. 
Birgitta har varit sekreterare, suttit med i förbundsstyrelsen samt varit representant i direktionen för Östersundssjukhus. 

Hösten 1981 bildades ÖverKalix föreningen. 

År 1981 var utlyst som världshandikappåret . Tillsammans med ABF-Norrbotten och HCK gjordes en omfattande turné ute i länet. Den som ansvarade för vår organisation var Arnold Bergman. 

Ännu ett kongress år. 1983 då vi byter ledamot i förbundsstyrelsen, 
Roland Olofsson tar över efter Birgitta Ekholm. Många motioner lämnades in från föreningarna till kongressen. 
Några föll i god jord d.v.s. antogs av kongressen. Detta år protesterade länsföreningen angående krav på slopade av de differentierande vårdavgifterna med uppvaktning hos landstingsråd, telegram till regeringens socialutskott. 

År 1984. Även detta år anordnades en paneldebatt med politiker. 
Ämnet för debatten var landstingets anslag till utlandsvården. Riksförbundets ordförande Bengt Viklund deltog. 

År 1985. Ett stort tomrum lämnar överläkaren Torsten Ström efter sig när han flyttar till en annan ort. 
Många reumatiker kände stor saknad. 

Länets tionde förening bildades i Pajala i januari 1986. 

Följande år är kongress år, där beslut togs att vi inte längre skall heta Norrbottens Länsförening utan 
Norrbottens Reumatikerdistrikt. 
Distriktet protesterade mot av landstinget aviserande 5-dygns vård för reumatiker. 
Protesten gav gott resultat, landstinget tog tillbaka förslaget. 

Året är 1989. Två stora händelser präglar detta år. 200 reumatiker från hela länet deltar i endemonstration angående sommarstängning på reumatologen, även drygt 2000 namnunderskrifter överlämnades. 
Trots detta genomfördes stängningen. 

För att stötta de svaga, uppmuntra de starka föreningar, ordnade distriktet en omfattande ”turné” i länet som hjälp till detta ställde förbundet upp med personliga resurser. 
Studieansvarige Siwert Klasson följde med under de tio dagar som ”turné” varade. 
Från distriktet medverkade Arnold Bergman, Miljana Oskarsson och May Drugge. 
Under ”turnén” bildades två nya föreningar Jokkmokk och Arvidsjaur.

Ett försök att bilda förening i Älvsbyn sprack.

År 1993. Tredje gången gillt, nu var tiden mogen för bildande av förening i Älsbyn
Reumatikerdistriktet har nu tretton föreningar av fjorton möjliga. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att en stor tid av vår verksamhet under 
90-talet har varit bevakning av nedskärningar av reumatikervården. 
Skrivelser, uppvaktningar har duggat tätt varje år. 
Vården har inte endast naggats i kanten utan man har tagit stora bitar: 
Från att ha startat med trettio vårdplatser finns idag endast femton platser kvar. 

Något positivt i allt detta är våra lätt vårdplatser vid Sandträsk rehabilitering där Distriktet går in med information till inneliggande patienter om vår verksamhet. 
Mellan dessa uppvakningar har vi kunnat ordna bassängträningskurser, utbildningar för föreningar, 
besökt föreningar som behövt extra stöd. 

År 1995 är ett kongress år, Distriktet har varit väl representerad o för 
arbetet inför kongressen. Kjell Nyholm deltog i organisationsarbetet. 
May Drugge satt i valberedningen.
 
För första gången deltog vi i en konferens med de fyra nordligaste länen, 
där de val och motioner som skulle tas upp på kongressen diskuterade. 

Roland Olofsson hade avsagt sig omval i förbundsstyrelsen. 
Margareta Kassfelt-Öberg tog över efter Roland. 

Vid kongressen togs beslut att namnet Riksförbundet mot Reumatism (RMR) 
upphör. Det nya namnet är Reumatiker Förbundet med en ny logotype
Medlemsutvecklingen under 25 år från 600 st till 2366 st.

 

Till sist sänder vi en tacksamhets tanke till de 
som bildade Reumatikerdistriktet. 

Ett varmt tack till Birgitta Ekholm, sekreterare, 
förbundsledamot. 

Ann-Mari Mörtberg ledamot i huvudmannaskapet. 

Torsten Ström som var den drivande kraften, 
för länet skulle få en fristående klinik, 
även dåvarande landstingsrådet Erik Hammarsten och 
sjukhusdirektören Axel Lindgren. 

Arnold Bergman som skött ekonomin i 20 år 

Ett varmt tack riktas även, till 
alla medlemmar som aktivt deltagit i Reumatikerdistriktets 
verksamhet. 

Norrbottens Reumatiker Distrikt. 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.